Red Carpet Club
  • Kostnadsfritt medlemskap
  • Poäng på alla inköp
  • Lös in poängen i vår stora premieshop
  • Nyheter, erbjudanden & förmåner

Bli medlem

Efter att vi godkänt din anmälan skickas inloggningsuppgifter och så kan börja samla poäng.

Så snart din medlemsansökan godkänts sätter vi in 10 000 poäng i välkomstbonus på poängkontot, dessutom får du en extra bonus på 1 000 poäng för varje medarbetare som du ansluter. 

Företagsuppgifter
* obligatoriskt fält

Kundnummer hos Englund-Gruppen Organisationsnummer *
Företagsnamn *
Postadress *
Postnummer * Ort *

Ansvarig chef
Eventuella premier i samband med Red Carpet Club är kundföretagets egendom. Ansvarig chef anges nedan. Endast ansvarig chef kan göra beställningar av premier i Red Carpet Club. OBS ansvarig chef ska ej registreras bland övriga deltagare nedan.

Förnamn * Efternamn * Epost * Mobilnummer *

Övriga deltagare
Jag vill även att följande personer på mitt företag ska kunna logga in på klubbwebben och få information från Red Carpet Club. Personerna har inte tillgång att lösa in intjänade poäng till premier, men kan se vårt poängsaldo. OBS! Varje mobilnummer och e-post måste vara unik, fler deltagare kan alltså inte ha samma mobilnummer eller e-post. Lämna tomt om eget mobilnummer inte finns.

Förnamn * Efternamn * Epost * Mobilnummer * Ta bort
         

Medlemsvillkor

Allmänna villkor

Den som driver entreprenadföretag med plattsättning, golv- och/eller byggrelaterad inriktning, är verksam som inredare eller liknande eller är renodlad återförsäljare av vårt NTK Atelier sortiment, kan ansluta sitt företag till Red Carpet Club. Anmälan, som skall göras skriftligen och undertecknas av behörig person, kan ske via webb, skickas per post till närmaste Englund-Gruppen Flooring kontor, eller lämnas till Englund-Gruppen Flooringss lokale representant. Inbjudan till Red Carpet Club är alltid att betrakta som en riktad inbjudan till en avgränsad målgrupp och är aldrig öppen för alla utan godkännande av företagets ägare och Englund-Gruppen Flooring AB. Ett godkänt företag i Red Carpet Club kallas nedan Medlemsföretaget.

För Englund-Gruppen Flooring AB helt nya kundföretag, ansluts efter godkänd kreditprövning och kan börja tjäna poäng direkt. Om medlemskap beviljas på annat datum än den 1:e i respektive månad, äger medlemsföretag rätt att tillgodoräkna sig inköp gjorda tidigare under anslutningsmånaden.

Medlemsföretaget kan använda sina poäng och utnyttja erbjudanden så snart tillräckligt med poäng finns på poängkontot. Poäng är giltiga 36 månader efter intjäningsperiod. Intjäningsperiod är ett kalenderår. Ex: intjänade poäng 2016 förfaller 31 december 2019. Denna villkorsändring gäller från årsskiftet 2016/17. Intjänade poäng före 2016 betraktas som poäng från 2016. Observera att vid eventuell uteslutning eller återtagning av poäng är sådana att betrakta som omedelbart förfallna. Poäng kan endast användas i den premieshop som finns i kundklubbsportalen.

Englund-Gruppen Flooring AB förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående information härom, ändra kundklubbens villkor och regler för enskilda eller för samtliga Medlemsföretag om så anses nödvändigt för anpassningar av kundklubben beroende på marknadsförändringar, ändringar i systemstöd, skatteregler, lagstiftning eller av annan orsak. Vid var tid gällande regler för Red Carpet Club är endast de som är publicerade på Red Carpet Club:s webbsida.

Affärer med prissättning annan än den vid var tid gällande kundprisavtal, kan ge lägre- eller inga poäng alls i kundklubben.

I det fall Medlemsföretaget helt eller delvis byter ägare påverkar detta inte på något sätt intjänade poäng förutsatt att vid var tid gällande villkor uppfylles av Medlemsföretaget.

Kriterier för medlemskap

Det är den juridiska personen, Medlemsföretaget, som är medlem i Red Carpet Club och de poäng som delas ut är Medlemsföretagets egendom. Ansvarig chef/ägare har även rätt att ansluta medarbetare i Red Carpet Club och då är det utifrån medlemsföretagets egna riktlinjer. Det är dock endast ansvarig chef/ägare som har egen inloggning som företrädare för Medlemsföretaget. Det åligger Medlemsföretaget att rapportera in nyanställd personal till Red Carpet Club. Endast Medlemsföretag kan tjäna poäng och dessa kan inte överlåtas till tredje part.

Premieshop och riktlinjer för uttag av produkter, tjänster och upplevelser

Uttag av produkter, tjänster och upplevelser inom ramen för Red Carpet Club fördelas inom Medlemsföretaget utifrån Medlemsföretagets egna riktlinjer, vilka anges av dess ägare.

I Premieshoppen finns produkter som kan användas i tjänsten eller i verksamheten för Medlemsföretaget, dessa behöver inte beskattas förutsatt att de används uteslutande i tjänsten eller verksamheten enligt Skatteverkets riktlinjer. Det är upp till Medlemsföretaget att besluta om uttag från Premieshoppen är föremål för förmånsbeskattning eller inte. Observera att regelverket på denna punkt skiljer sig för handels-, kommanditbolag och enskilda firmor.

Medlemsföretaget köper in produkter från Premieshoppen via Englund-Gruppen Flooring AB med sina, i Red Carpet Club intjänade poäng som betalningsmedel.

Dokumentation

I samband med att Medlemsföretaget får levererat en eller flera varor från Premieshoppen kommer det att finnas tillgängligt (för Medlemsföretagets ägare) en kombinerad debet- och kreditfaktura från Englund-Gruppen Flooring AB. Denna debet- och kreditfaktura fungerar som bokföringsunderlag av de för varuleveransen uttagna poängen ur Red Carpet Club. Sådan faktura kommer vid varje tillfälle, att förutom den aktuella uppgiften om kreditering av antal poäng, även innehålla en debet- och en lika stor kreditpost vilket medför att den kombinerade fakturans totalbelopp blir noll kronor. Det är alltså inte aktuellt för Medlemsföretaget att erlägga någon betalning till Englund-Gruppen Flooring AB. Eftersom summan av debet- och kreditbeloppen är lika stora uppstår heller ingen moms att betala eller erhålla från Skatteverket för någon av parterna, förutsatt att Medlemsföretaget har avdragsrätt för moms. Det åligger Medlemsföretaget att ensamt bedöma ifall avdragsrätt för moms avseende den aktuella premien/de aktuella premierna föreligger.

Samtliga kombinerade debet och kreditfakturor avseende levererade varor från Premieshoppen utgör bokföringsmaterial och skall av Medlemsföretaget bokföras enligt god redovisningssed. Englund-Gruppen Flooring AB tar inget ansvar för eventuella skatter eller tillkommande kostnader som följd av felaktig hantering/redovisning av skatter eller moms inom ramen för Red Carpet Club.

Sekretess

Medlemsföretaget eller dess personal förbinder sig att inte till någon tredje part avslöja eller visa detaljer såsom regler, webbportal, premieshop, avtalsvillkor eller annat som har med Red Carpet Club att göra. Medlemsföretaget är härmed medvetet om att detta föranleder omedelbar uteslutning ur Red Carpet Club.

Uteslutning/återtagna poäng

Englund-Gruppen Flooring AB förbehåller sig rätten att utesluta Medlemsföretag som uppenbart bryter mot kundklubbens allmänna intentioner och regler, som medvetet försvårar kundklubbens genomförande, eller som i övrigt bryter mot samarbetsavtal och överenskomna villkor. Medlemsföretag som uteslutits äger därefter inte längre rätt att delta i Red Carpet Club. Eventuellt innestående poäng som inte utnyttjats av Medlemsföretaget tillfaller Englund-Gruppen Flooring AB.

Englund-Gruppen Flooring AB äger också rätten att återta utdelade poäng från Medlemsföretag som inte betalar sina fakturor inom gällande betalningstid. Likaså kan Medlemsföretag vars agerande åsamkar eller kan rendera Englund-Gruppen Flooring AB ekonomisk skada eller förlust, få sina poäng återtagna.

Kommunikation med medlemmar i Red Carpet Club sker främst via e-post och digitalt.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Hantering av kundrelaterade data skall ske i enlighet med Datainspektionens regler och den uppdatering som sker i samband med EU: s nya datalag GDPR. Äganderätten till kundrelaterade data har endast Inspiration Company på uppdrag av Englund-Gruppen Flooring AB genom ett personuppgiftsbiträdesavtal för att kunna kommunicera inom ramarna för Red Carpet Club. Detta avser även mervärden, utbildningar, varuleverantörer mm som finns inom Red Carpet Club och där andra underleverantörer eller partners anlitas. Samma förhållande gäller för dem d v s att medlemsuppgifter bara får användas för kommunikation inom ramen för Red Carpet Club.

Genom att godkänna dessa villkor godkänner jag att Red Carpet Club kommunicerar resultat, nyheter och erbjudanden till mina angivna kontaktuppgifter såsom e-post, telefon, sms och postala utskick och är införstådd med att detta är en förutsättning för att vara medlem och deltagare i programmet. Om medlemskapet önskas avbrytas av Medlemsföretaget kontaktas sekretariatet. Inspiration Company har rutiner som säkerställer att den aktuella informationen inte kommer obehörig part tillhanda.

Finns det frågor eller behov av support står sekretariatet till tjänst, kontakta oss på info@redcarpetclub.se med dina frågor så svarar vi så fort vi kan.